Rating

Een rating of kredietbeoordeling is een beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming. Bij een rating wordt door middel van wiskundige en statistische methoden op basis van sleutelkenmerken de faalkans berekend.

Vervolgens wordt de onderneming in een ratingsklasse ingedeeld die met ratingcodes worden afgekort.

 


Doelstelling

Door een rating uit te voeren willen we bereiken dat de onderneming haar structuren, processen en karaktereigenschappen definieert en verklaart. Daarnaast wordt voorkomen dat de veranderingsprocessen een afwaardering van de rating  – bijvoorbeeld door gestegen kapitaallasten – in de hand werken.


Werkwijze


Voor de beoordeling en waardering van de te beoordelen onderneming, voeren we een externe en interne evaluatie uit. Hierbij onderscheiden we:

Kwantitatieve factoren


We evalueren de economische condities van de onderneming op basis van balansverhoudingen zoals winst, eigen vermogen en liquiditeit. Deze condities kunnen zijn: liquiditeits-, financiële en inkomstensituatie, ontwikkeling van de balans, vermogensstructuur, kwetsbaarheid voor valuta- en financiële crises.


Kwalitatieve factoren


De kwalitatieve factoren bepalen we met behulp van een InHouse Workshop of een enquête onder het management. Hierbij gebruiken we kenmerken als managementkwaliteit (ondernemings-)strategie, organisatiestructuur, procesorganisatie, medewerkerspotentieel, opbouw van controlling- en risicomanagement en relaties met zakelijke partners.


Ervarings- en omgevingsfactoren


Hierin worden verschillende standpunten belicht. Zo wordt er een historisch overzicht gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een bank die met haar klant heeft vastgelegd hoe overeenkomsten werden nageleefd, of rente- en afwaarderingsbetalingen op tijd werden nagekomen, enz.). Verder spelen ook extern bepaalde factoren zoals branche-ontwikkeling, omstandigheden van de locatie en leveranciers- en klantrelaties een belangrijke rol.


De waarde die een factor heeft bepalen we door middel van erkende rating-software. Het resultaat wordt in tabelvorm per factor/waarde weergegeven, evenals de totale score, die geïnspireerd op de classificatie van de Standard & Poor’s code wordt weergegeven. Hierbij staat bijvoorbeeld AAA (triple A) voor de hoogste kredietwaardigheid en C en D daarentegen voor een zeer slechte.


In het kader van het coachingstraject is het uiteraard de bedoeling dat het potientieel van verbeteringen benut wordt om een afwaardering van de Rating te voorkomen.  Zoals eerder genoemd kan een herwaardering van de rating verstrekkende gevolgen hebben voor de onderneming. Indien de rating  slechter wordt, stijgen de kosten van het kapitaal, omdat de condities voor het aantrekken van vreemd vermogen voor schuldenaren en banken onaantrekkelijker worden: door bijvoorbeeld een hogere rente,  de vereiste van onderpand, of gewijzigde  aflossingsvoorwaarden, omdat de waarschijnlijkheid van falen toeneemt.